Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuntokatu 3, 33520 Tampere

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Tuija Ylä-Viteli, Tampereen ammattikorkeakoulu

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Puhelinnumero: +358503119758

Sähköpostiosoite: tuija.yla-viteli@tuni.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)

Nimi: Susanna Maunula

Osoite: TAMK Pinni B 3165, Kalevantie 4, 33100 Tampere

Puhelinnumero: +358503732954

Sähköpostiosoite: susanna.maunula@tuni.fi

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Hankkeen tuloksia käsitellään yhteenvetoina, jolloin yksittäisen henki-lön vastaukset tai kommentit eivät ole yhdistettävissä henkilöön. Hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisia kerättä-viä henkilötietoja ovat henkilön sukupuoli, ikä- / ikäryhmä, perheen koko ja asuinpaikkakunta. Nimeä tai osoitetieto-ja ei kerätä. Kuvissa ja videoissa mahdollisesti olevat kasvot käsitellään tunnistamattomaksi eli ”blurrataan”. Vas-taajien IP-osoitteet ja sähköpostiosoitteet hävitetään aineiston analysointivaiheessa.

Tutkimustuloksista tehdään raportteja tai muita julkaisuja

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä käyttäjätietoa Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvalli-suuden kehittämiseksi SURE – hankkeessa (Smart urban security and event resilience).

Kehittämiskohteina ovat Ratinan stadion ja Keskustori ympäristöineen. Mahdolliset lisäkohteet ovat: Kansi- ja Areena (rakenteilla), Tampere-talo ja Sorsapuisto, Särkänniemi, Särkänniemen tapahtuma-puisto (Santalahdessa) sekä kouluverkosto Tampereella.

Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää tutkimuksen kohderyhmän (Tampereen kaupungin asukkaat, vierailijat, erityisryhmät sekä tapahtumiin osallistujat) turvallisuuden tunnetta eri kohteissa. Mikä lisää tai heikentää turvallisuuden tunnetta sekä miten sujuvaa toiminta on kohderyhmän kannalta.

Näkökulmina ovat 1. arkiturvallisuus, 2. tapahtumien aikainen turvallisuus sekä 3. turvallisuusuhkien ai-heuttama (onnettomuudet, rikokset, terrorismi, poikkeavat luonnonilmiöt, epidemiat) turvallisuustunne.

Tutkimusta tehdään palvelumuotoilun menetelmillä.

Tutkimusmenetelminä ovat mm. kohderyhmän haastattelu, nauhoitukset, videointi (tapaamalla ja/ tai di-gi-sovelluksena), turvallisuuskävelyt kohteissa (Go Along), kohteiden ja tilaisuuksien havainnointi, työ-pajat ( tapaamalla ja/ tai digi-sovelluksena), draamatyöpajat ( tapaamalla ja/ tai digi-sovelluksena). web-bipohjainen visuaalinen kyselytoteutus. Virtual Lab-tilan käyttö soveltuvin osin.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käyttäjätietoa SURE-projektissa kehitettävää turvallisuusjärjestel-mää varten.

Toteutus TAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden webbikyselyn osalta

TAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen tutkimukseen toteutetaan aikavälillä 14.4. – 30.9.2020. Henkilöstölle ja opiskelijoille lähetetään sähköpostilla tietoa tutkimuksen tavoitteista, linkki webbipohjaiseen visuaaliseen kyselyyn sekä linkki tutkimuksen tietosuojaselosteeseen. Osallistujan pi-tää hyväksyä tietosuojaseloste ennen osallistumista.

Vaihtoehtoina on kertatoteutus huhti-kesäkuussa tai kaksi toteutusta, joista ensimmäinen huhti – kesä-kuussa ja toinen elo – syyskuussa 2020.

Tutkimukseen toivotaan osallistujia mahdollisimman monipuolisesti. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista.

Vastaajien IP-osoitteet ja sähköpostiosoitteet hävitetään aineiston analysointivaiheessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käyttäjätietoa SURE-projektissa kehitettävää turvallisuusjärjestel-mää varten, jolla tavoitellaan nykyistä sujuvampia järjestelyitä sekä turvallisuuden kehittämistä arkena ja tapahtumien yhteydessä.

Tutkimustuloksista tehdään raportteja tai muita julkaisuja.

4. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos kyseessä ei ole yhteis-työhanke)

Kyseessä ei ole yhteistyöhanke.

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Nimi: Tuija Ylä-Viteli, Ari Koivumäki, Satu Kylmälä, Kirsi Karimäki, Carita Forsgren ja Antti Perälä

Osoite:TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaavaksi tahoksi voidaan nimetä myös tutkimusryhmä.

6. Tutkimuksen suorittajat

TAMK: Tuija Ylä-Viteli, Ari Koivumäki, Satu Kylmälä, Kirsi Karimäki, Carita Forsgren ja Antti Perälä.

Käytännön toteuttajina myös TAMKin opiskelijoita.

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi: Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden käyttäjätutkimus

Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

1.4.-31.12.2020

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoi-tukseen):

Rekisteröidyn suostumus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t :

Rekisteröidyn suostumus

9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot)

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

Ei

10. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Henkilön sukupuoli, ikä- / ikäryhmä, perheen koko ja asuinpaikkakunta. Vastaukset haastattelun tai digilomakkeen kysymyksiin.

11. Henkilötietojen tietolähteet

Haastateltavan itse antamat tiedot. Vastaajien IP-osoitteet ja sähköpostiosoitteet hävitetään aineiston analysointi-vaiheessa.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☐ Ei

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Rekisterinpitäjän hallussa lukitussa kaapissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

käyttäjätunnus

salasana

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

muu, mikä: Tietoja käyttää vain tutkimusryhmä. Ei siirtoja ulkopuolelle.

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Aineisto on asianosaisilla tutkimuskäytössä 31.12.2022 saakka,

jolloin tulokset on raportoitu ja aineisto hävitetään

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

– Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hä-nestä on tallennettu.

– Oikeus tietojen oikaisemiseen

o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötie-dot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

– Oikeus tietojen poistamiseen

o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpi-täjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi ai-kaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

– Vastustamisoikeus

o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimit-tanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaisel-le valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tieto-suoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhaku-keinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735 Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.